Thời Khóa Biểu Lớp 4A1

Tài liệu đính kèm: Tải về

                        THỜI KHOÁ BIỂU HỌC 2 BUỔI/ NGÀY    Lớp 4A1( Chính thức )

                                                   Năm học: 2019-2020

                                          BUỔI SÁNG  4 tiết  ( 20 TIẾT/ TUẦN)

                         Áp dụng từ tuần 7

4A1

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

1

SHDC

LT & CÂU

T ĐỌC

LT&CÂU

TL VĂN

2

T ĐỌC

TOÁN

KỸ THUẬT

 TOÁN

TOÁN

3

TOÁN

 Đ ĐỨC

TOÁN

T. ANH

CHÍNH TẢ

RA CHƠI

4

T. ANH

   LỊCH SỬ

TL VĂN

 KHOA HỌC

SINH HOẠT

5

 

 

 

 

 

                                                                                   

BUỔI CHIỀU: 3 tiết (12 TIẾT / TUẦN)

 

CHIỀU

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

1

ĐỊA LÝ

M THUẬT

ÔN TOÁN

NHẠC

2

K. CHUYỆN

T DỤC

 KHOA HỌC

THỂ DỤC

RA CHƠI

 

3

L. VIẾT

ÔN TOÁN

ÔN  TLVĂN

Ô LT& CÂU

 

Bài viết liên quan