Thời Khóa Biểu Lớp 5A1

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC 2 BUỔI/ NGÀY   Lớp 5A1 ( Chính thức )

                                           Năm học: 2019-2020

                               BUỔI SÁNG  4 tiết  ( 20 TIẾT/ TUẦN)

                      Áp dụng từ tuần 7

5A1

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

1

SHDC

LT & CÂU

T ĐỌC

C TẢ

TL VĂN

2

TẬP ĐỌC

TL VĂN

TOÁN

T. ANH

TOÁN

3

T. ANH

TOÁN

LỊCH SỬ

TOÁN

T DỤC

RA CHƠI

4

TOÁN

ĐỊA LÝ

ĐẠO ĐỨC

LT& CÂU

SINH HOẠT

 

 

 

 

 

 

 

BUỔI CHIỀU: 3 tiết (12 TIẾT / TUẦN)

 

CHIỀU

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

1

K. CHUYỆN

K. HỌC

MỸ THUẬT

ÔN LT&C

2

ÔN TL VĂN

ÔN TOÁN

L. VIẾT

H. NHẠC

RA CHƠI

3

K. THUẬT

THỂ DỤC

ÔN TOÁN

K. HỌC

 

Bài viết liên quan