Lịch làm việc của P.Hiệu trưởng (Tuần 9)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ Hai

   21/10

 

Sáng

 

Chào cờ, họp giao ban

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa HKI

 

Điểm trung tâm

 

Thứ Ba

22/10

 

Sáng

 

Dự giờ điểm trung tâm

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

 

Thứ Tư

23/10

 

Sáng

 

Dự giờ điểm trung tâm

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Duyệt đề kiểm tra giữa HKI

 

Điểm trung tâm

 

Thứ Năm

24/10

 

Sáng

 

Xây dựng kế hoạch thi viết chữ đẹp

 

Điểm trung tâm

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

 

Thứ Sáu

25/10

 

Sáng

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

 

 

Chiều

 

Làm việc cơ quan

 

Điểm trung tâm

Bài viết liên quan